Community Update – Thursday May 28, 2020

ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

បច្ចុប្បន្នភាពសហគមន៍

នៅពេលដែលពួកខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សត្រឡប់មកសាលាដើម្បីប្រគល់សៀវភៅនិងប្រមូលយកសម្ភារៈ ពួកខ្ញុំចង់ចែករំលែកការរំពឹងទុកនៃសុវត្ថិភាពរបស់ពួកយើងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងបរិវេណសាលាអ៊ិសវ៉េស នេះរួមទាំងបុគ្គលិក អាណាព្យាបាល សិស្សានុសិស្ស និងភ្ញៀវដទៃទៀត។

ពួកខ្ញុំបានទុកពេលវេលាសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សានិងអាណាព្យាបាលឱ្យ មកសាលាដើម្បីលាលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូរបស់ពួកគាត់ ខណៈពេលដែលពួកគាត់នៅតែរក្សាគម្លាតពីគ្នា។ នេះជាឱកាសសម្រាប់អ្នកមកទទួលយករបស់របរដែលសល់នៅសាលា និងយករបាយការណ៍សិក្សារបស់កូនអ្នកពីគ្រូរបស់គាត់។ ពួកខ្ញុំបានទុកពេលវេលាឱ្យអ្នកមកសាលា ហើយនឹងបញ្ចូលវាទៅក្នុងហ្គូហ្គោលខ្លាសរ៉ូមរបស់កូនអ្នក។​

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចមកនៅពេលនេះ ឬអ្នកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា សូមទាក់ទងការិយាល័យសាលា ដូច្នេះពួកខ្ញុំអាចរៀបចំពេលវេលាផ្សេងទៀត ឬធ្វើឱ្យកន្លែងរបស់អ្នកទំនេរសម្រាប់គ្រួសារផ្សេងទៀត។

សិស្សមធ្យមសិក្សាណាដែលមិនទាន់បានប្រគល់សៀវភៅឱ្យសាលាវិញ និងប្រមូលសម្ភារៈរបស់គាត់ ពួកគាត់អាចមកសាលានៅថ្ងៃស្អែកបាន គឺថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែឧសភា។ សិស្សមធ្យមសិក្សាអាចមកយករបាយការណ៍សិក្សានិងទស្សនាវដ្តីប្រចាំឆ្នាំបាន នៅថ្ងៃទី៤ និង ទី៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០។

ព្រឹត្តិការណ៍ចុងឆ្នាំ ខែឧសភា / មិថុនា

ចន្ទអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍សុក្រ
    ២៩ ការសងសៀវភៅពុម្ព សម្រាប់ថ្នាក់ទី៦,៧,៨
ការមកយករបាយការណ៍សិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា ការមកយក របាយការណ៍សិក្សាសម្រាប់ពិព័រណ៍និម្មិត – វិទ្យាសាស្ត្រ ការមកយករបាយការណ៍សិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សា ពិធីជប់លៀងនិម្មិត – កីឡា ម៉ោង​១២​ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃរៀនចុងក្រោយ – សិស្សមធ្យមសិក្សា​មកយករបាយការណ៍សិក្សានិងទស្សនាវដ្តីសាលាប្រចាំឆ្នាំ

May 28, 2020

Community Update

As we look forward to welcoming people back to campus to return books and collect materials, we would like to share our safety expectations for all people on East-West’s campus. This includes staff, parents, students and other visitors.

We have allocated times for elementary students and parents to come to school to say farewell to their teachers, while still maintaining physical distance. This will be a chance for you to pick up anything that is still at school and collect your child’s report card from his/her teacher. We have allocated a time for you to come to school, and will post this in your child’s Class Dojo/Google Classroom. If you cannot come at this time or you have left Cambodia, please contact the office so we can arrange another time or make your slot available to another family.

Any secondary students who have not returned books and collected their materials can come to school tomorrow, Friday May 29, to do so. Report cards and yearbooks will be available for pickup by secondary students on June 4 and 5, 2020.

May/June End-of-Year Events

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
    29 Textbook Return for all secondary students (8 am to 12 pm)
1 Elementary Report Card Pickup2 Elementary Report Card Pickup Virtual Science Fair3 Elementary Report Card Pickup Virtual Sports Banquet, 12 pm4 Grade 10, 11, 12 students can collect reports and yearbooks5 Last Day of School Grade 6, 7, 8, 9 students can collect reports and yearbooks

2020년 5월 28일

커뮤니티 업데이트                                                        

책 반납과 자료 수집을 위해 이스트웨스트에 오시는 분들을 맞이하길 기대하며 저희는 학교 캠퍼스 내의 안전 규칙을 공유하기를 원합니다. 여기에는 교직원, 학부모, 학생 및 기타 방문객이 포합됩니다.

저희는 초등학생들과 학부모님들께서 학교에 오셔서 교사들에게 작별 인사 할 수 있는 시간을 할당하였습니다 (신체적 거리 유지). 자녀의 선생님에게 성적표를 받고 자녀가 학교에 두고 온 물건들을 가져갈 수 있는 시간이 될 것 입니다. 저희가 정한 시간에 관한 정보는 Class Dojo나 Google Classroom을 통해서 알려드릴 예정입니다. 만약 그 시간에 오지 못하시거나 이미 캄보디아를 떠나 계신 상황이라면 저희가 다른 시간을 정하거나 정해드린 시간을 다른 가족에게 양도 할 수 있도록 오피스에 연락 해주십시오.

책을 반납하거나 물건들을 가져가지 않은 중고등학생들은 내일 (5월 29일) 학교에 와서 일 보기를 바랍니다. 중고등학생들을 위한 성적표와 Yearbook은 6월 4-5일에 픽업 가능 합니다.

5/6 연말 행사

월요일화요일수요일목요일금요일
      29 중고등부 책 반납 (8시 ~ 12시)
1 초등부 성적표 픽업  2 초등부    성적표 픽업   가상 과학 박람회3 초등부 성적표 픽업   가상 스포츠 연회 오후 12시4 10, 11, 12학년   성적표와 Yearbook 픽업  5 학교 마지막 날   6, 7, 8학년 성적표와 Yearbook 픽업  
Comments are closed.