សាលាអន្តរជាតិ អុិសវ៉េស នៅកម្ពុជា គឺជាសាលា អន្តរជាតិពីរភាសាដែលទទួលស្គាល់ដោយ Western of Schools and Colleges (WASC)។ យើងផ្តល់ជូននូវការសិក្សា កីឡា និងការរៀនបន្ថែមតាម កម្មវិធីសិក្សា តាមរយៈវិធីសាស្រ្តរួម ដែលរៀបចំសិស្ស របស់យើងឱ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកំពូលៗ ជុំវិញពិភពលោក។

អុិសវ៉េស គឺជាសាលាអន្តរជាតិមួយក្នុងចំណោមសាលាអន្តរជាតិចំនួនប្រាំបីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់ដោយ WASC និងជាសាលាមួយក្នុងចំណោមសាលាចំនួនបីដែលមានសមាជិកភាពនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសាលាប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា (EARCOS)។

យើងធ្វើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ Cambridge សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទ្យាតាមរយៈសាលាទាំងមូល ក៏ដូចជា IEYC, IPC និង IMYC ក្រោមសមាគមកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ។ លើសពីនេះ យើងផ្តល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាជាតិខ្មែរ និងការប្រឡងពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡារបស់កម្ពុជា ដែលសាលាបានចុះឈ្មោះ។ ដើម្បីរៀបចំសិស្សឆ្ពោះទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ យើងផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សា និងការប្រឡងក្រោមការប្រឡងអន្តរជាតិខេមប្រ៊ីជ (CIE) វិញ្ញាបនបត្រទូទៅអន្តរជាតិនៃការអប់រំមធ្យមសិក្សា (IGCSE) និងកម្រិតកម្រិតខ្ពស់ (កម្រិត A)។

សាលានេះមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាសាលាដែលបង្កើតឡើងដោយម្ចាស់សាលា តំណាង NTC (ក្រុមហ៊ុនមេ) ស្ថាបនិកនាយកសាលា Sandra Chipps ដែលជាប្រធានសាលាបច្ចុប្បន្ន និងសមាជិកខាងក្រៅ។

កក់ការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.